รายละเอียดระบบ พรบ.

 • เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหา รายละเอียดขอเบิกกรมธรรม์
 • เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหา รายละเอียดการเบิกกรมธรรม์จากสำนักงานใหญ่
 • เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหา รายละเอียดการจ่ายกรมธรรม์ให้ตัวแทนรายย่อย
 • เป็นการแสดงรายการกรมธรรม์ที่ยังคงค้าง หรือ ยังไมมีการบันทึกขาย
 • สำหรับสอบถามเลขเครื่องหมายว่าตัวแทนคนไหนเบิกไปบ้าง
 • เพิ่ม/แก้ไข/ บันทึกรายละเอียดการขายกรมธรรม์
 • เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหา รายละเอียดการขายกรมธรรม์
 • รายการสำหรับกรมธรรมธรรม์ที่ครบกำหนดต่ออายุ
 • รายงานสรุปยอดขายในแต่ละวัน/เดือน แยกตามตัวแทน/แยกตามบริษัทประกัน/แยกตามรหัสรถ
 • ใช้สำหรับสอบถามรายละเอียดกรมธรรม์
 • ใช้สำหรับสอบถามรายละเอียดกรมธรรม์ที่ยกเลิก

ราบละเอียดรายงานระบบ พรบ.

 • รายงานการขายกรมธรรม์ในแต่ละวัน
 • รายงานการขายกรมธรรม์ในแต่ละวันที่นำส่งสำนักงานใหญ่แล้ว
 • รายงานการขายกรมธรรม์ในแต่ละวันที่ยังไม่ได้นำส่งสำนักงานใหญ่แล้ว
 • รายงานการขายกรมธรรม์ - แยกตามประเภทรถ
 • สรุปการประกัน รายวัน รายเดือน - แยกตามบ.ประกัน
 • รายงานการขายกรมธรรม์ที่หมดอายุความคุ้มครอง

ราบละเอียดระบบ พรบ. (รายการเฉพาะบริษัทประกัน)

 • รายละเอียดกรมธรรม์ / Download ข้อมูล
 • รายการกรมธรรม์ที่ขายได้ในแต่ละวัน
 • สรุปรายการกรมธรรม์ที่ขายได้ในแต่ละวัน